Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Բարձրագույն կրթության միջդիսցիպլինար բարեփոխում՝ զբոսաշրջության կառավարման և կիրառական գեոինֆորմացիոն ուսումնական ծրագրերում – HERITAG

National

Education interdisciplianary Reform in Tourism managment and Applied Geoinformation curricula Heritag

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ – InnoCENS

 

«Ճարտարագիտական կրթության ոլորտում ինովացիոն կարողությունների և  ձեռնարկատիրական հմտությունների ընդլայնում» (InnoCENS)

Սյունիքի և Վայոց Ձորի մարզերի թիրախային համայնքներում անասնապահության և հարակից ճյուղերի հանրամատչելի և մասնագիտական տեղեկատվական բացը լրացնելու, տեղեկատվության մատչելիության ապահովման նպատակով էլեկտրոնային էջի պատրաստում

 

http://animalmarket.am/